31 maja, 2018

Polityka Prywatności

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych),niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy
  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al
  Adama Mickiewicza 21, 31120 Kraków.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Projektu, do którego Pan/Pani się zgłasza przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (np. studia podyplomowe, szkolenia, realizacja wspólnego projektu badawczego, itp.).
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Przenoszenia danych,
  • Wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi  zgody, posiada Pani/Pan równieżprawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony Danych,  lub na adres osoby zarządzającej projektami do których się Pan/Pani zgłasza na adres: a.poreda@urk.edu.pl; 
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom poza Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, poza sytuacją w której takie udostępnienie jest niezbędne do realizacji Projektu – w takim przypadku odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące określone czynności Projektu (np. wykładowca na studiach podyplomowych) – z tymi podmiotami Uniwersytet Rolniczy zawiera umowy o powierzeniu przetwarzania danych; 
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia realizacji Projektu, a następnie do czasu określonego w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym w celach archiwalnych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego. 
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej jeśli wynika to z przepisów prawa lub wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą być używane przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie do informowania o naszych projektach w przyszłości, jeśli wynika to z wyrażonej przez Panią/Pana zgody podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego do Projektu.

Przesłanie formularza zgłoszenia do Projektu oznacza potwierdzenie, że zapoznał(a) się Pani/Pan i akceptuje powyższe zasady.