Print Friendly, PDF & Email

dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof. URK 

Lider zespołu KSB

Od ponad 20 lat zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu technologii browarniczej. Jednocześnie jest wykładowcą akademickim oraz prowadzi szkolenia piwowarskie. Zrealizował wiele projektów badawczych we współpracy z browarami.

Osiągnięcia z zakresu edukacji browarniczej

Był pomysłodawcą i koordynatorem międzynarodowych studiów doktoranckich słodownictwo i browarnictwo w ramach projektu European Joint Doctorate in Food Science (finansowanego ze środków programu Horyzont 2020).

Dzięki staraniom prof. Poredy w roku 2016 uruchomiono w Krakowie cenione bardzo wysoko w branży piwowarskiej studia podyplomowe „Dyplomowany Piwowar – technologia browarnicza z elementami techniki”, których jest kierownikiem i wykładowcą. W roku 2017 zainicjował powołanie jedynych w Polsce studiów inżynierskich na kierunku browarnictwo i słodownictwo.

W konsekwencji, przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie powstało unikatowe centrum szkoleniowo-badawcze Krakowska Szkoła Browarnicza – jednostka oferująca unikatowo szeroki w skali Europy wachlarz usług  rozwojowych i edukacyjnych dla browarnictwa.

Wykształcenie

W 2000 roku ukończył studia (technologia żywności) na Wydziale Technologii Żywności AR w Krakowie. Pracę doktorską na temat „Oddziaływanie wybranych jonów metali na fermentację brzeczki piwnej”a obronił w 2006 roku,  następnie w roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Modyfikacje technologii browarniczej oraz ich wpływ na przebieg procesów i jakość produktów”

dr inż. Aneta Ciosek 

Bakterie kwasu mlekowego, zmętnienia piwa

Wykształcenie i doświadczenie

Aneta Ciosek jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności w Krakowie. W roku 2015 obroniła pracę magisterską pt.: „Twardość magnezowa wody technologicznej, a skład jonowy brzeczki”. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. „Mikrobiologiczne i technologiczne aspekty produkcji piw kwaśnych”. Odbyła praktyki zawodowe w Browarze Okocim w Brzesku oraz w Browarze Tenczynek, natomiast staż naukowy odbyła w Browarze Górniczo-Hutniczym.

Aktywność i zakres specjalizacji

Bierze aktywny udział w projektach badawczych oraz realizuje badania zamawiane na potrzeby przemysłu piwowarskiego. Prowadzi ćwiczenia laboratoryjne na studiach „Dyplomowany piwowar – technologia browarnicza z elementami techniki”, w tym z zakresu procesów warzelni oraz procesów fermentacji, w tym fermentacji mlekowej. Zajmuje się też identyfikacją zmętnień piwa i rozwiązywaniem problemów związanych ze stabilnością koloidalną piwa.

Obecnie zajmuje stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii prowadząc zajęcia dydaktyczne z technologii browarniczej na różnych kierunkach studiów (browarnictwo i słodownictwo, biotechnologia, technologia żywności).

mgr inż. Olga Hrabia 

Woda w browarnictwie, chmiel, analityka laboratoryjna 

Wykształcenie i doświadczenie

Absolwentka studiów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka realizowanych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W 2017 roku obroniła pracę magisterską pt.: „Wpływ procesu wymrażania podczas produkcji piwa typu eisbock na jego skład chemiczny”. Od 2017 roku jest doktorantką w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej UR w Krakowie, gdzie realizuje badania na temat “Wpływ chmielenia na zimno na stabilność oksydacyjną piwa”

Odbyła praktyki studenckie w browarze Pracownia Piwa, w latach 2015 – 2017 realizowała staż naukowy w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii UR. W roku 2018 odbyła miesięczny staż w dużym zakładzie przetwórczym chmielu SCF Natural pod Lublinem. Pierwszy etap badań realizowała w Danii, na Uniwersytecie Kopenhaskim, gdzie pozyskała umiejętność badania stabilności oksydacyjnej piwa metodą spektroskopii elektronowego rezonansu spinowego. Olga Hrabia zdobyła doświadczenie w warzeniu piwa pełniąc rolę piwowara w mikrobrowarze uniwersyteckim (1 hl), biorąc udział w rozwoju produktów i realizacji prób technologicznych na zlecenie wielu browarów.

Aktywność i zakres specjalizacji

Olga Hrabia współtworzy zespół KSB  od początku jego istnienia, współorganizując konferencję naukową Szkoła Technologii Fermentacji oraz pełniąc rolę sekretarza studiów podyplomowych Dyplomowany Piwowar. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych “Dyplomowany piwowar” oraz otwarte szkolenia piwowarskie Krakowskiej Szkoły Browarniczej. Specjalizuje się w zagadnieniach korekcji wody technologicznej, propagacji drożdży oraz rozwoju produktu i opracowywania receptur.

Prywatnie jest miłośniczką kotów, kawy i dobrej muzyki.

mgr inż. Katarzyna Fulara

Innowacje surowce, sensoryka, propagacja 

Wykształcenie i doświadczenie

W roku 2018 ukończyła studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie uzyskując tytuł magistra inżyniera, temat pracy magisterskiej to „Ocena stłuszczenia wątroby u rocznych myszy ApoE/LDLr-/- poddanych restrykcjom kalorycznym”. Po odbyciu rocznego stażu naukowego w Katedrze Technologii Fermentacji i Mikrobiologii UR Katarzyna Fulara podjęła naukę w Szkole Doktorskiej UR w Krakowie. Obecnie realizuje pracę doktorską w tematyce wykorzystania innowacyjnego surowca – soczewicy zielonej, do produkcji piw bezglutenowych.

W trakcie studiów uczestniczyła w 6-miesięcznej międzynarodowej wymianie studentów w Hiszpanii. W 2016 roku odbyła praktyki studenckie w firmie Olimp Labs w laboratorium mikrobiologicznym oraz chemicznym. W roku 2019 odbyła dwumiesięczny staż naukowy na uczelni KU Leuven w Gent (Belgia). 

Aktywność i zakres specjalizacji

Katarzyna Fulara specjalizuje się w analizie sensorycznej  piwa. Prowadzi szkolenia organoleptyczne otwarte  w Krakowskiej Szkole Browarniczej oraz dedykowane szkolenia organizowane na potrzeby konkretnych browarów (również w siedzibie browaru). Organizuje i nadzoruje degustacje piw realizowanych w ramach zleceń z przemysłu (profilowanie, wykrywanie wad, określanie trwałości sensorycznej piwa). Oprócz tego zajmuje się propagacją drożdży i bakterii kwasu mlekowego. 

mgr inż. Kinga Kawik

Analityka laboratoryjna, propagacja 

Wykształcenie i doświadczenie

Kinga Kawik jest absolwentką studiów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W 2021 roku obroniła pracę inżynierską pt.: ,,Wrażliwość na wodę soczewicy zielonej podczas procesu słodowania”. Tytuł magistra uzyskała w 2022 roku na podstawie pracy dyplomowej pt.: ,,Wydajność procesu propagacji drożdży w zależności od składu chemicznego brzeczki”. Odbyła praktyki zawodowe w Browarze Górniczo-Hutniczym w Krakowie.

Aktywność i zakres specjalizacji

Bierze udział w projektach badawczych, a także w badaniach zamawianych na potrzeby przemysłu piwowarskiego. Zajmuje się propagacją drożdży i bakterii kwasu mlekowego. Wykonuje analizy pod kątem czystości mikrobiologicznej surowców browarniczych oraz piwa.

mgr inż. Jonnas Trummer 

Piwowar

Ukończył Uniwersytet Techniczny w Monachium, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Browarnictwo i Technologia Napojów. Podczas studiów brał udział w wymianach międzynarodowych, w tym w Budapeszcie na Węgrzech oraz w Cork w Irlandii, gdzie napisał pracę magisterską na temat wpływu bakterii kwasu mlekowego na jakość słodu. Jest certyfikowanym sędzią piwnym. Po ukończeniu studiów w 2014 r. rozpoczął pracę w średniej wielkości niemieckim browarze, na stanowisku kontrolera jakości. W 2017 roku przeniósł się do Krakowa, jest jednym z doktorantów UR w Krakowie w ramach projektu European Joint Doctorate in Brewing Science. Obecnie pracuje jako główny piwowar w Browarze Górniczo-Hutniczym w Krakowie.

mgr inż. Jakub Ciaćma 

Ukończył w 2016 roku studia inżynierskie na kierunku Biotechnologia, a w 2018 magisterskie na Wydziale Technologii Żywności UR w Krakowie. Pracę magisterską realizował w temacie „Możliwość zastosowania piołunu jako substytutu części chmielu w piwie”. Ma doświadczenie technologiczne po praktykach w Browarze Zamkowym w Cieszynie, pracy w browarze w Żywcu oraz prawie dwóch latach w krakowskim multitapie House of Beer, gdzie poznał dobrze rynek piw rzemieślniczych.

mgr inż. Juan M Sarabia Gutiérrez 

Marketing

łączy w sobie dwie natury: humanisty i inżyniera. Uzyskał tytuł magistra w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a Jego doświadczenie w zakresie inżynierii przemysłowej i systemów podparte jest dyplomem uzyskanym na Monterrey Institute of Technology and Higher Education w Meksyku, skąd Juan pochodzi. Umiejętności z zakresu zarządzania projektami w wieku dziedzinach, np. kultura czy logistyka, pozwalają Juanowi na umiejętne prowadzenie spraw marketingowych projektów edukacyjnych, badawczo-rozwojowych czy kulturalnych.

W Krakowskiej Szkole Browarniczej Juan jest specjalistą ds. komunikacji i marketingu, promuje nasze aktywności w kraju oraz na rynku europejskim. Kraków traktuje jako swoje rodzinne miasto – od wielu lat pracuje również dla Poland In Your Pocket (miejskie przewodniki). Prywatnie wykazuje słabość do mocnej kawy, pikantnego jedzenia, piwa i sera.

Jose Pablo Barahona, Costa Rica (2019/2020)

Absolwenci programu stażowego w KSB

I came to Kraków, Poland to do an internship and write a master thesis as part of my Erasmus Mundus+ Master programme of Food Science, Technology and Business (BiFTec).

This without a doubt, has been one of the most fruitful experiences of this programme, as it allowed me to experience first hand, real brewhouse environments through a practical approach covering actual day-to-day work at a brewery as well as more analytical-oriented practices and tests covering raw material, intermediate products and finished goods. All of the previous, while being complemented academically through the advice and guidance of the KSB staff. These kind of highly immersive practical experiences and thorough theoretical knowledge reviews are setting the foundations that are needed by the prospective professional in the brewing field nowadays, regardless of the size and scope of the brewery and/or malting company. My master thesis topic revolved around the „Evaluation of mashing profile on the quality of wort produced with green lentil malt as brewing adjunct”.

I am deeply thankful to my supervisor prof. Aleksander Poreda, as he managed to set up my tasks and activities in a way that I would be immersed in different topics. He led me through a rotation of activities that allowed me to have a well rounded experience, and at the end of the internship I was able to look back and see how I transitioned from area to area, enabling me to have a clear picture and connect the dots on how fundamental concepts, analysis and practices are carried out in brewing sciences. I was lucky enough not only to be taught by profesor Poreda, but by a diverse team of PhDs and PhD candidates, each with a different specialization within the brewing field. They had the patience and time to explain to me different concepts, guide me through practical work at the lab or the brewery and share with me their insights and developments in each of their own researches.

Dr inż. Marcus Pagenstecher, 

Niemcy (2018/2019)

 

 

 


Vivien Nagy, Węgry (2017/2018)

„Did not expect to get an international family.”

I can not be enough grateful for this amazing opportunity for KSB and for my Hungarian Supervisor Dr. Gerda Diosi who suggested me to apply. During my Bachelor studies (Food Engineering) I was enough lucky to spend a 4 months ERASMUS internship at Krakow School of Brewing. Learned the brewing technology via practical work in the experimental brewery. Furthermore, I had the chance to learn how to propagate yeast and lactic acid bacteria for the use by commercial breweries.

Since then, I completed my Master’s studies as a Food Safety and Quality Engineer and decided to continue my studies at the University of Debrecen’s Doctoral School of Nutrition and Food Sciences with the topic: The possibilities of utilizing brewers’ spent grains in the food industry. After my internship, I was convinced that I would like to continue learning and doing researches on the topic of Beer Production. KSB is not just an international team but a family as well. I am pretty sure it was one of the best decisions of mine to apply for the internship not just considering the research part. Thanks to my Supervisors Aneta Ciosek and Olga Hrabia I learned useful skills in research methods but they gave me much more. They showed me the good side of the meaning PhD. They are one of the reasons I decided to continue with a PhD for which I will be forever grateful.

 


Simone Campo Dall’Orto, Włochy (2018/2019)

„During my time in Kraków, working in the KSB Team, I was mainly focusing on my master thesis side by side with Jonas Trummer. I was responsible for the functioning of the Atomic Absorption Spectrophotometer and carried out tasks related to wort and beer analysis.”

Simone ukończył studia inżynierskie w dziedzinie Nauk o Żywności i Technologii Żywności na Uniwersytecie w Udine (Włochy). Po semestrze studiowania we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+ wrócił do Włoch, gdzie dołączył do stowarzyszenia Erasmus Student Network, by wspierać studentów zagranicznych studiujących w Udine. Rok później dostał możliwość odbycia stażu i realizacji pracy magisterskiej w temacie technologii browarniczej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zakochał się w Polsce, jej tradycjach i jedzeniu.